Zonebesluit

Zonebesluit

Een zonebesluit is ontstaan omdat bij de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder er rondom industrieterreinen een zone moest worden vastgesteld maar niet direct alle bestemmingsplannen waar binnen een dergelijke zonde valt konden worden herzien. Het apart vaststellen van een zone rond een industrieterrein wordt zonebesluit genoemd.

Bij de vaststelling van een zone zijn drie elementen van belang:

  • De geluidcontour zoals die gevormd wordt door de vergunningruimte van de bedrijven op het terrein (de vergunningcontour).
  • De geluidcontour zoals die gevormd wordt door de geluidbelasting die de bedrijven in werkelijkheid leveren (de actuele contour).
  • De geluidruimte die nodig is voor toekomstige ontwikkelingen op het industrieterrein (de toekomstcontour).